Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 2017

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT VÕ NHAI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:  128   /KH-THPTVN                                                               Võ Nhai, ngày 29 tháng 9 năm 2016                                                                                                        

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học

năm học 2016 2017.

 

Căn cứ công văn : 1343/SGDĐT- CTTT của Sở GD&Thái NguyênV/v hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, trường THPT Võ Nhai  xây dựng kế hoạch công tác công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chương trình khởi nghiệp cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

2. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 1030/KH-SGDĐT ngày 03/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh; tăng cường giáo dục toàn diện; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

3. Tập trung triển khai hiệu quả  Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

4. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục, đào tạo cho học sinh; Tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học sinh phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường và các hành vi thiếu văn minh trong trường học, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh.

5. Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh phấn đấu 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác Đoàn, công tác tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.

B. Nhiệm vụ cụ thể:

I. Công tác Tư tưởng - Văn hoá:

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ giáo viên, nhân viên  nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; Gắn bó với học sinh, coi học sinh là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ, giáo viên, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần IV - 2017 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” trong hoạt động dạy, học và giáo dục.

3. Triển khai thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và đào tạo với Tỉnh đoàn năm học 2016-2017.

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn II (2016-2020).

5. Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh do 01 đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách chung làm công tác tư vấn tâm lý. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

6. Triển khai công tác phát triển Đảng trong đội ngũ Đoàn viên theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

7. Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; quản lý, triển khai cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi văn nghệ cho học sinh và tạo điều kiện để học sinh tham gia ở  các cấp.

Thực hiện  qui tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường, tiến tới tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh lần thứ XIII - 2017.

8. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nhà trường chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương; Ban Đại diện cha, mẹ học sinh  trong công tác giáo dục học sinh. Chú trọng các giải pháp giám tỷ lệ học sinh bỏ học.

9. Đẩy mạnh việc việc chăm sóc, nghĩa trang liệt sĩ Huyện Võ Nhai (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

10. Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; học sinh nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện.

II. Công tác quản lý học sinh:

1. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, quản lý việc học sinh thực hiện Điều lệ nhà trường -Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 28/3/2011 trong đó yêu cầu học sinh thực hiện tốt chương V- Học sinh( từ điều 37 đến điều 42); thực hiện công văn số 2362/UBND-KGVX ngày 13/7/2016 về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-LĐTBXH-BCA ngày 5/5/2016; tiếp tục thực hiện kế hoạch 1630/KH-SGDĐT ngày 25/12/2015; thực hiện các giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực trong trường học, phòng chống tai nạn thương trích trong trường học.

2. Triển khai Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh .

3. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài trường;

 Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan;

Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2017.

4. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh giai đoạn 2016-2020.

5. Tăng cường công tác quản lý học sinh nội trú, ngoại trú. Tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

6. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp.

8. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

9. Tích cực triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trong  nhà trường thực hiện theo công văn số 124/SGDDT-PCHSSV ngày 6/2/2015. Tích cực triển khai các nội dung của Kế hoạch số 392/KH-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công văn số 3660/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ .

10. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đến cán bộ, giáo viên, cha, mẹ học sinh và học sinh.

 

 

III. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học:

1. Triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo quy định tại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sau: Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV.

2. Triển khai hiệu quả  số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông;

3. Tiếp tục thực hiện  thể dục giữa giờ và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1572/CT- BGDĐT  ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh theo tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 590/SGDĐT- CTTT ngày 17/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo . Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh ở các cấp. Phối hợp với các ban ngành, địa phương tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.

5. Giáo viên giáo dục thể chất  tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD & ĐT tổ chức, thành lập câu lạc bộ bóng chuyền, câu lông trong trường.

6.  Cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (sân bãi tập, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).

7. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao các cấp.

8. Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2016-2017, cụ thể:

- Nhà trường  huấn luyện và tổ chức các giải thể thao cấp trường.  Tổ chức huấn luyện, tham gia các giải thể thao học sinh cấp tỉnh theo kế hoạch và các giải thể thao tại địa phương tổ chức.

IV. Công tác Y tế trường học:

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học theo các quy định về công tác y tế trường học tại  đơn vị.

-Triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020;

2. Phối hợp với TTYT  xã Lâu Thượng,  TTYT Huyện Vó Nhai tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

3. Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Công văn số 1315/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; Thực hiện Hướng dẫn số 221/HD-TƯHCTĐ ngày 18/8/2016 về hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2016-2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014.

- Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội Huyện Võ Nhai  tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinhtham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; Hướng dẫn số 1007/HDLT- GDĐT-BHXH, ngày 27/7/2016 hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Phấn đấu  100% HS tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS.

 Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2016); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe học sinh.

5. Sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nhà trường, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý rác thải, các hóa chất độc hại nguy hiểm trong  nhà trường.

6. Quan tâm tới các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm  về công tác y tế trường học. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.

7. Phối hợp với các cơ quan y tế xã Lâu Thượng, TTYT huyện Võ Nhai tổ chức khám, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.

C. Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, tổ chuyên môn, tổ văn phòng căn cứ vào  kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo từng nội dung phù hợp triển khai đến tất cả giáo viên, cán bộ  nhân viên, học sinh thực hiện.

 

Nơi nhận:

  • Sở GD & ĐT Thái Nguyên (b/c);
  • Ban Giám hiệu;
  • Các tổ chuyên môn;

    - Đoàn TNCS HCM;

  • Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                            Nông Thúy Hoan

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 40
Tháng 08 : 224.261
Năm 2022 : 290.346