Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong trường học năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT VÕ NHAI

Số: 128 / KH- THPTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Võ Nhai, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong trường học năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo;

          Công văn số: 1341/SGDĐT-CTTT, ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên V/v triển khai các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017.

         Trường THPT Võ Nhai xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong  năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Nhằm tăng cường công tác giáo dục học sinh, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời ảnh hưởng tiêu cực của các tệ nạn xã hội, hiện tượng bạo lực học đường góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn trong trường học.

- Để tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống cho học sinh.
        - Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh trong nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.
          - Tích cực góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ về quản lý giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường tại nhà trường.

 - Tuyên truyền công tác " Phòng chống bạo lực học đường"   tới toàn thể CBGV- ĐVTN và phụ huynh học sinh. Nhà trường coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ giáo viên trong nhà trường.
          - Phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên học sinh.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

 1. Thực trạng về đạo đức học sinh trong nhà trường.

          Hầu hết học sinh trường THPT Võ Nhai   có ý thức thực hiện tốt nội quy của nhà trường, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luôn xác định thái độ động cơ học tập đúng đắn. Rèn luyện tác phong đi, đứng, nói năng ứng xử văn hoá, lối sống lành mạnh, ăn mặc giản dị phù hợp với độ tuổi, Các em có thái độ trung thực, thật thà, khiêm tốn trong học tập và trong sinh hoạt, đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạt động cũng như các hoạt động trong và ngoài xã hội.

  Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh chưa chăm chỉ học tập, còn lười học, còn vi phạm nội quy nhà trường.

  2. Các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong trường học.

   2.1. Đối với công tác quản lí.

   Từ đầu những năm học Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, ngành đặc biệt là đối với công tác giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực học đường đến học sinh và thể cán bộ giáo viên Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức pháp luật, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường giao cho Ban chấp hành  đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quán triệt và phổ biến rộng rãi đến từng học sinh thông qua các giờ  học môn giáo dục công dân, giờ tập trung đầu tuần thứ 2 và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa theo chủ đề ...

  Xây dựng  kế hoạch thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

   

     Để thường xuyên giữ gìn trật tự an ninh trong và ngoài trường Đoàn thanh niên đã tổ chức đội xung kích về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong đó có 1 thầy giáo trong Ban thường vụ  đoàn trường làm đội trưởng, đội xung kích hoạt động thường xuyên có  hiệu quả,  các thành viên xung kích luôn phát hiện, ngăn chặn các vụ việc lộn xộn trong và ngoài cổng trường và kịp thời báo cáo cho bảo vệ, ngăn chặn, giải toả các đám đông thanh niên tụ tập ở cổng

    Nhà trường xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện của nhà trường để CBGV và học sinh có tài liệu để thường xuyên nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện tốt chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, góp phần giáo dục học sinh thực hiện tốt đức lối sống.

  Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh và tổ chức Đoàn thanh niên nhằm giáo dục đạo đứcc lối sống cho học sinh. Vào đầu năm học , kết thúc học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học nhà trường tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp để  thống nhất các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sịnh. Đoàn thanh niên ngay từ đầu năm học đã đưa ra chuẩn thi đua học sinh thực hiện hàng tuần trong đó chú trọng đến việc giáo dục nề nếp, đạo đức lối sống và phòng chống  bạo lực học đường cho học sinh

  Tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các phong trào do ngành Giáo dục và các ban, ngành liên quan phát động. Tham giá thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

  Thực hiện tốt công tác khen thưởng - kỷ luật học sinh; thực hiện tốt việc bình xét và tôn vinh các tấm gương học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu.

  Nhà trường thường xuyên tăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong toàn trường qua các giờ học ngoại khóa và tuyên truyền thông qua việc treo khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật trong khuân viên nhà trường.

  Nhà trường  thực hiện tốt hát quốc ca trong các buổi tập trung thứ hai đầu tuần, các buổi tổ chức kỷ niệm các ngày  lễ ...đôí với tất cả giáo viên và học sinh.

  Nhà trường luôn thực hiện và duy trì hoạt động thể dục giữa giờ và hô khẩu ngữ sau tập theo hướng dẫn.

  Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ lớp học và khuôn viên nhà trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh đảm bảo trường xanh-sạch-đẹp.

  Nhà trường thực hiện tốt việc giáo dục quy tắc ứng xử cho học sinh, CBGV thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông qua hệ thống loa phát thanh...

  Nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh do 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban.

  Nhà trường thường tổ chức họp CBGV và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm theo kế hoạch.

  Nhà trường tổ chức ký cam kết thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực học đường...

          2.2. Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận về nội quy, quy định của nhà trường.

   - Tiếp tục cho học sinh học tập về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung học phổ thông. Giao cho GVCN các lớp thông qua các giờ sinh hoạt lớp, 15 phút đầu giờ để tiếp tục phổ biến về nội quy, quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:
            - Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.
            - Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.
            - Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.
            - Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội.
            2.3 Thường xuyên duy trì tốt hoạt động của đội xung kich, thanh niên kiểm tra.

    - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày.

   Cụ thể:
            - Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….
            - Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường.
            - Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh trước khi vào học.
            2.4. Phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh.

 • Nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường về nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.
 • Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những HS vi phạm kỉ luật.

   2.5.  Phối hợp với  chính quyền địa phương.

    -  Phối hợp với công an Địa phương ngăn chặn kịp thời những học sinh có biểu hiện  vi phạm pháp luật

     -  Phối hợp với địa phương, cung cấp danh sách những học sinh vi phạm cho cơ quan chức năng để phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.

    2.6. Tổ chức kí cam kết giữ nhà trường, phụ huynh học sinh, học sinh.

     - Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, Cha mẹ học sinh và Học sinh về việc “ Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể, trên cơ sở đó các lớp  theo dõi làm cơ sở bình xét thi đua, xếp hạnh kiểm hàng tháng, học kỳ và năm học. BGH kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nội quy nhà trường. Nhà trường phối kết hợp với công an huyện Võ Nhai tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật... tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh , tiếp tục  giáo dục đạo đức cho các em học sinh.

           2.7. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh    

        - Rèn  luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.

 • Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.
 • Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kìm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người. 
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

        2.8.  Phát huy vai trò của GVCN, vai trò các đoàn thể.

           - GVCN nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh khó khăn.

          - Đoàn thanh niên: Duy trì tốt các hoạt động đoàn như truy bài, thể dục giữa giờ, theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để kịp thời giáo dục. Đoàn trường tạo những sân chơi bổ ích để lôi kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh.

           - Công đoàn: Tham mưu tố các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. qua đó giáo dục được học sinh.

            2.9. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động

  •  Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “ Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”  trong nhà trường.
  •   Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh, các thầy,  cô giáo phải luôn là tấm gương sáng để học sinh  tin tưởng, học tập và noi theo.

             3. Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm.

             3.1. Tổ chức thực hiện.

  • BGH chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên thực hiện.
  • Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

          3.2. Thành lập ban  Phòng chống bạo lực học đường.

1/  Đ/c Chu Quang Tuấn         - Hiệu  trưởng              - Trưởng ban

2/  Đ/c Nông Thúy Hoan        - Phó Hiệu trưởng       - Phó ban thường trực

3/  Đ/c Nguyễn Phi Hùng        - Bí thư đoàn TN         - Phó ban

4/ Đ/c Vương Tuấn Anh       - Chủ tịch công đoàn   - Ủy viên

5/ Các tổ trưởng chuyên môn                                 - Ủy viên

6/ 24 GVCN                                                                 - Ủy viên

Trên đây là kế hoạch  phòng chống bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong  học sinh của trường THPT Võ Nhai  năm học 2016 - 2017.

 

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT Thái Nguyên (b/c)

-Ban giám hiệu

- Đoàn thanh niên

- Công đoàn

- Các tổ chuyên môn. - Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nông Thúy Hoan

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 103
Tháng 11 : 1.262
Năm 2022 : 747.807