Ảnh trường THPT Võ Nhai đón nhận trường chuẩn quốc gia.