Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học