Quy định việc thực hiện Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ qua, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên