Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp.