Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

SỞ GD VÀ ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT VÕ NHAI

 
 Số: 124 /KH-THPTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Võ Nhai, ngày 18tháng 9 năm 2016

 


KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

 

          Căn cứ  Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

 Thực hiện kế hoạch số 1030/SGDĐT –CTTT ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Sở GD & ĐT Thái Nguyên thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Trường THPT Võ Nhai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

      - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong cuộc sống; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định 1501 giai đoạn 2015- 2020.

    Các nội dung của Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

  - Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ phải được tổ chức thực hiện thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả đối với thế hệ trẻ, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của ngành, gắn việc "dạy chữ" song song với "dạy người", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và học sinh.  Phối hợp chặt chặt với  Ban đại diện Cha, mẹ học sinh, chính quyền địa phương các cấp, tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn ...  trong việc triển khai Quyết định 1501.

      II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

- 100% cán bộ giáo viên, học sinh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100%  học sinh trong trường   học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thuộc 5 điều Bác Hồ dạy và đăng ký làm theo một  đến hai phần việc cụ thể.

          - 100%  cán bộ giáo viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100%  cán bộ giáo viên, học sinh  thực hiện tốt và có hiệu quả thực chất phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Phòng truyền thống của nhà trường  chỉnh trang thường xuyên phục vụ công tác giáo dục truyền thống tại đơn vị.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

      - 100%  học sinh nhà trường tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

          III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          1.Tăng cường công tác tham mưu,  đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

          - Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên.

          - Chỉ đạo  Ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” 

          - Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tổ chức  lồng ghép giáo dục đạo đức và các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc …

- Thường xuyên cập nhật đưa tin bài về những tấm gương người tốt, việc tốt, những nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ ; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ ; đấu tranh phòng chống ‘‘Diễn biến hòa bình’’... vào các buổi phát thanh trong tuần.

          2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

           - Công tác giáo dục kỹ năng sống (biết xử lý hoặc thích ứng với tình huống) tiếp tục được triển khai thường xuyên, lồng ghép trong các tiết học chính khoá và ngoại khoá; Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong học sinh bằng nhiều hình thức. Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường. Triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cán bộ, giáo viên và học sinh.

          - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", quy định việc học sinh tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các buổi Lễ chào cờ, việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh.

          - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Giáo dục công dân, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, chú trọng lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong các hoạt động và phong trào ngoại khóa; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương trong các nhà trường. Tham gia các cuộc thi có hiệu quả. Thực hiện các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế phù hợp cho học sinh.

          3.Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đoàn TN.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn thanh niên.

       - Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Đoàn, đây là đội ngũ nòng cốt, là cán bộ hạt nhân phổ biến tới các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường về việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên cơ sở.

        - Tổ chức  thi đua  trong cán bộ giáo viên và học sinh theo tuần, tháng, học kỳ và năm học ; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong cán bộ giáo viên và học sinh

        - Tổ chức các  cuộc thi  dành cho học sinh THPT..

        -  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, chú trọng công tác thi đua khen thưởng.

          4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đoàn viên, thanh niên.

          - Tổ chức tham quan, trao đổi, giao lưu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể khác để cùng tìm nguyên nhân, giải pháp có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

          - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể  để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tình hình mới; đồng thời, hướng học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ... cho học sinh.

          - Tăng cường đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều hình thức biện pháp truyền thông sâu rộng trong học sinh, và phụ huynh học sinh về giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. Thành lập các câu lạc bộ tư vấn học đường để học sinh có điều kiện, môi trường trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những vấn đề khó khăn cần có sự tư vấn tâm lý cho học sinh kịp thời.

          - Phối hợp với Công an huyện, các xã (thị trấn) xử lý nghiêm, đúng người đúng tội các vụ việc đánh nhau, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn trong và ngoài nhà trường.

          5. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên.

- Tham mưu với Chính quyền địa phương tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng các sân tập, bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị... trong các nhà trường.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM  HỌC 2016- 2017

           -  Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Đề án, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình các ban, ngành, đoàn thể  trong và ngoài nhà trường để thực hiện Đề án.

           - Ban giáo dục tư tưởng chính trị học sinh  chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội cha, mự học sinh xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn nhà trường triển khai Kế hoạch 410/KH-BGDĐT, Kế hoạch 96/KH-UBND, Kế hoạch 1030 của Sở GDĐT  trong Nhà trường; trong dó, xác định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp triển khai Đề án.

           - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt; tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, lành mạnh để tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh cụ thể:

  + Tiếp tục tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong đơn vị

  + Thực hiện và duy trì việc hát đúng lời, đúng nhạc bài Quốc ca cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ.

  + Duy trì thường xuyên, có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục.

  +  Đưa các quy định về học sinh tham gia lao đông, trực nhật, vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường vào nội quy, chuẩn thi đua, quy chế của nhà trường.

+  Thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

+ Duy trì và đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của công tác tư vấn học sinh .

+  Chủ phối hợp với cơ quan Công an, Đoàn thanh niên ...  để triển khai hiệu quả Chương trình công tác phối hợp theo từng giai đoạn, từng năm học.

  -  Thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành.

 - Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ giáo viên của trường căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường đã xây dựng  mỗi cá nhân căn cứ nhiệm vụ ứng với công việc được giao thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

- Hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Đoàn TN, tổ CM

- Lưu VP.


HIỆU TRƯỞNG

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGNông Thúy Hoan


 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 40
Tháng 07 : 286
Năm 2022 : 64.691